Lenka Hetverová

VOP

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ:


Bc. Lenka Hetverová

IČO: 05068541
DIČ: CZ8952201115
Sídlo: Pstruhová 2581, 28802 Nymburk
Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je Městský úřad Nymburk.

Nejsem plátce DPH.
E-mail: nemcinaslenkou@seznam.cz
Telefon: +420 721 049 532
Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

Úvodní ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávajícího, kterým je Lenka Hetverová, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.nemcinaslenkou.cz nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka) a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách, resp. Fapi (případně Simpleshop).

Objednávka
2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně, možnostech platby. Platby jsou přijímány platebním převodem nebo přímým bankovním převodem, a to prostřednictvím platební brány po odeslání Vaší objednávky.

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky) nebo elektronické produkty. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky kurzů němčiny je dodání fakturačních údajů (adresa kupujícího a počet smluvených lekcí němčiny) prodávajícímu.

2.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity lekcí německého jazyka, o čemž bude zákazník předem informován.

Cena, daňový doklad, multilicence
3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře.

3.2 Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

3.3 Multilicence: V případě, že objednáváte mé produkty pro školy, firmy, učitele a jiné organizace, je nutno zvolit v objednávkovém formuláři možnost zakoupení produktu s multilicencí. Proč? Protože zákon o autorských právech neumožňuje elektronické produkty kopírovat a šířit bez této licence. E-produkt je z právního hlediska považován za software, a proto je jeho šíření na rozdíl od tištěné knihy nelegální. Multilicence vám nabízí neomezené šíření mých produktů mezi pracovníky školy (firmy) výhradně pro potřebu vaší školy, firmy, organizace a jejích žáků. V případě objednání e-produktů pro školu, firmu nebo učitelem bez multilicence bude objednávka automaticky stornována. Pokud kupující již pošle prodávajícímu platbu za produkt bez multilicence na účet, bude po domluvě mezi kupujícím a prodávajícím vystavena doplatková faktura na rozdíl ceny za multilicenci, nebo budou kupujícímu vráceny peníze (viz níže odstoupení od smlouvy).

Způsob a forma platby
4.1 Způsob a možnosti platby: bankovním převodem na účet 2602019832/2010 nebo přímým bankovním převodem, a to prostřednictvím platební brány po odeslání Vaší objednávky.

4.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

4.3. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Způsob dodání
5.1. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

5.2. Elektronické materiály budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na účet. Po dodání materiálů si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

5.3. Online výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.4. Skupinový kurz němčiny proběhne v termínu, který je uveden v přihlášce na kurz. V případě změny termínu z důvodu lektora bude student včas informován a bude mu nabídnuto vrácení peněz.

Zabezpečení a ochrana autorských práv
6.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online i osobní kurzy, e-booky…) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Odstoupení od smlouvy
7.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

7.2. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
Pokud budete chtít reklamovat vadu on-line kurzu, napište mi na e-mailovou adresu. V e-mailové zprávě popište, o jakou vadu se jedná, uveďte Vaše kontaktní údaje, předložte doklad o koupi a sdělte, jaký způsob vyřízení reklamace si přejete uplatnit (zejména právo na opravu či právo na přiměřenou slevu z ceny, případně též právo na odstoupení od Smlouvy). Vaši reklamaci (včetně odstranění vady) musím vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O průběhu vyřízení reklamace Vás budu informovat elektronicky na e-mailovou adresu, z níž jste mi reklamaci odeslal/a. Po obdržení reklamace Vám zašlu potvrzení o tom, kdy jste vadu reklamovala/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Po vyřízení reklamace Vám zašlu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě neoprávněné reklamace si vyhrazuji právo účtovat veškeré přímé náklady spojené s vyřízením této reklamace.


Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu (a v případě online kurzu znemožnit přístup do členské sekce), pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti
nerespektování multilicence při objednávce na školu či jinou instituci (viz čl. 3.3. VOP)
kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.2. VOP)

7.4. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce online kurzu.

 

Mimosoudní řešení sporů

8.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Absence na individuálních online lekcích němčiny
9.1. Kupující může během předplaceného období lekcí němčiny na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu. Pokud tak kupující neučiní, cena za odpadlou lekci německého jazyka je účtována v plné výši.  

9.2. Termín lekce, který byl mezi prodávajícím a kupujícím závazně smluven, je možné přesunout pouze 1x. Za další přesunování termínu si kupující připlatí vždy 100 Kč, a to i tehdy, když termín přesune dříve než 24hod před začátkem lekce.

9.3. Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes telefon či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce německého jazyka, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.

9.4. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na nemcinaslenkou@seznam.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.


Absence na skupinovém kurzu němčiny

10.1. Kupující má možnost zrušit svou účast na kurzu maximálně 48hod před začátkem kurzu (informováním prodávajícího přes telefon či e-mail). Pokud tak učiní, prodávající mu vrátí 100% zaplacené částky za daný kurz.

10.2. V případě, že kupující zruší svou účast na kurzu 24-48h před začátkem kurzu (informováním prodávajícího přes telefon či e-mail), prodávající si bude účtovat 50% částky za daný kurz.

10.3. V případě, že kupující zruší svou účast na kurzu později než 24 hod před začátkem kurzu nebo se na kurz vůbec nedostaví, prodávající si bude účtovat 100% částky za daný kurz.

10.4. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na nemcinaslenkou@seznam.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 

Absence na individuálních E-lekcích 

11.1. Pokud kupující neodevzdá třikrát po sobě E-lekci, aniž by o tom dopředu informoval prodávajícího, zaniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím a kurzovné náleží v plné výši prodávajícímu. Toto platí i pro situace, kdy kupující nereaguje na písemný či telefonický kontakt.

11.2. Předplacené E-lekce je kupující povinen vyčerpat do šesti měsíců od zakoupení. Nedojde-li k vyčerpání E-lekcí do této lhůty, zaniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím a kurzovné náleží v plné výši prodávajícímu.

 

Odpovědnost
12.1 Odpovědnost za obsah webu: Veškeré texty na webu www.nemcinaslenkou.cz jsou duševním vlastnictvím Lenky Hetverové. Jejich kopírování bez souhlasu a uvedení autorky může být stíháno.

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů
13.1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

13.2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

13.3. Na požádání vám dle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny.

13.4. Přesné znění ochrany osobních údajů najdete na www.nemcinaslenkou.cz

13.5. Kupující, prodávající i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.nemcinaslenkou.cz, případně dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.nemcinaslenkou.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení
Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.